Zorg

VISIE OP ZORG

Onze school zet sterk in op zorg. Al van in de kleuterschool merkt men grote verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Ons zorgbeleid heeft aandachtvoor de eigenheid van alle kinderen. Er is een doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar. De leerkrachten, zorgcoördinator en directie zijn betrokken bij het zorgbeleid op school. Samen zorgen ze ervoor dat leerlingen zich kunnen ontplooien op eigen tempo en zo aan het einde van de lagere school de eindtermen bereiken.

In onze school staat het totale kind centraal. Dit wil zeggen dat we de lat hoog leggen voor elk kind vanuit zijn of haar mogelijkheden. Hier kijken we niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling volgen we goed mee op. Wie zich goed voelt komt tot leren vandaar onze brede kijk op elk kind.

GBS De Vlieger is ook een samenwerkende school. Met een team vol enthousiaste leerkrachten en ook een sterk oudercomité verzorgt de school verschillende activiteiten doorheen het schooljaar. Ook stellen we onze school graag open voor externe partners. Met onze externe partners hebben we regelmatig contact en ze worden betrokken bij een zorgoverleg. We werken samen met het ondersteuningsnetwerk NOA (vanaf september 2023 KOSMOS). We hebben een heel goed contact met onze ondersteuners en gaan ook vaak in gesprek met hen. Samen met het onthaalteam van ht CLB bespreken we leerlingen die op school opvolging nodig hebben. Het CLB zorgt voor een trajectbegeleider die bekijkt welk traject voor het kind geschikt is. Samenwerken met ouders is voor ons een belangrijke pijler. Opvoeden doen we samen en niemand kent zijn kind zo goed als de ouders. Luisteren naar ouders, overleggen en samen zoeken naar oplossingen is voor ons belangrijk om zo het kind zich te laten ontwikkelen.

Onze zorgcoördinator zet preventief in op het ondersteunen van leerlingen. Dit doet ze samen met de klasleerkracht in de klas. Hierdoor kunnen ze sterk inspelen op de noden van elke kind. Dit maakt dat GBS De Vlieger een zorgende school is. We differentiëren door middel van verschillende werkvormen. Onze leerkrachten volgen een 5 sporenbeleid met onderwijs op maat van elk kind. 

Als warme school hebben we oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen. We nemen twee keer per jaar een vragenlijst af bij onze leerlingen. Hieruit volgen kindcontacten. Zo zorgen we voor openheid en communicatie tussen school en leerling.Oog hebben voor elkaar, begripvol reageren, er zijn voor elke kind vinden wij heel belangrijk.

Hieronder kan u kort lezen hoe het zorgbeleid in onze school op elk niveau is uitgewerkt.

1. Schoolniveau

Als basisschool is er een duidelijke samenwerking tussen de leerkrachten van de lagere school en leerkrachten van de kleuterschool. Doordat leerkrachten van de lagere school regelmatig helpen op de kleuterschool, is er sprake van spontane hechting. Gehechtheid is belangrijk want in een veilige omgeving gaat leren vanzelf.
In de klassen zetten we extra in op de preventieve basiszorg via differentiatie, coöperatieve werkvormen, verlengde en verkorte instructie, zelfstandig werk. We scheppen een omgeving die uitdaagt tot leren.

2. Leerkrachtniveau

Het uitgestippelde zorgbeleid, met aangepaste maatregelplannen, worden door alle leerkrachten gehanteerd. Er wordt hierbij heel intensief samengewerkt met de parallelleerkracht, zorgcoördinator en, indien nodig, het CLB en de directie. Samen zoeken zij naar oplossingen om alle kinderen onderwijs op maat te geven. Zo komt elk kind tot leren. Onze leerkrachten volgen navorming bij Exentra en deze expertise maakt hen flexibel, geeft hen handvaten en zorgt voor de nodige ondersteuning in ons 5 sporenbeleid:

- We hebben oog voor de zwakke leerling die extra zorg of aanpassingen nodig heeft doorheen het schoolverloop. Met behulp van verlengde instructie,  maatregelen op maat zorgen we ervoor dat de lat ook voor deze kinderen hoog ligt, maar haalbaar blijft. Zo krijgen ze een aanbod van basisleerstof en basistoetsen.  

- Wanneer het klascurriculum niet meer gevolgd kan worden, schakelen we voor deze leerlingen over op een eigen leerpad. Dit kan vanaf een 4de leerjaar en zo kunnen we deze kinderen voorbereiden naar een 1B richting in het secundair. 

- De middengroep van onze leerlingen is gebaat met een klassikale instructie en vervolgens individuele inoefening. 

- Onze sterke leerlingen starten na een verkorte instructie en krijgen extra uitdaging.

- Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn onze leerkrachten zich gaan verdiepen in een meerbegaafdenwerking met ondersteuning vanuit het expertisecentrum 'Exentra' onder leiding van Tessa Kieboom. Het is een vierjarige opleiding en in 2019-2020 werd er vooral ingezet op de kleuterschool. Hoogbegaafde kleuters leren ontdekken, hen uitdaging geven zodat ze niet gedemotiveerd worden, is ons doel. Het schooljaar 2022-2023 stond volledig in het teken van Kangoeroeklas en -werking. Deze werking van 'Onderwijs op maat van elk kind', is een uitdaging en vraagt van het team inzicht, navorming, gedrevenheid en wilskracht.

3. Kindniveau

Vanuit de beginsituatie van een kind brengen we de vorderingen in kaart. Elke kind wordt benaderd met voldoende aandacht en zorg. Op deze wijze kunnen we preventief werken, differentiëren en vroegtijdig remediëren. Zo krijgt elk kind groeikansen en blijft het in ontwikkeling dankzij ons  sporenbeleid, onderwijs op maat van elk kind. 

FASEN VAN DE ZORG

Ons zorgplan bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden doorlopen bij leer- of gedragsproblemen, maar ook emotionele (welbevinden) komt hierbij aan bod. De ouders nemen we mee als volwaardige partners in elke fase van het zorgbeleid. Samen opvoeden, samen groeikansen geven.

Zorgfasen

ACTIES BINNEN ELKE ZORGFASE

 acties zorg

BASISPRINCIPES WERKING ZORG in een notedop:

 • Differentiëren tijdens klaswerking en observeren en analyseren van problemen:
  • via signalen van het kind zien dat er hulp nodig is .
 • Veel aandacht voor welbevinden en betrokkenheid:
  • via dagelijkse interactie met leerkracht
  • via intensieve gesprekken met zoco
  • via kindcontacten
 • Komen tot een beginsituatie:  
  • het kind schetsen in zijn totaliteit
  • probleem kaderen in werkpunten
 • Handelingsgericht werken met het kind vanuit handelingsgericht denken ( HGD):
  • werken met handelingsplan vanuit de sterktes van het kind:
   • klasinterne zorg
   • zorg met externen en CLB wordt ingeschakeld